JIJkanhet! Autotheorie

Download gratis onze app

CBR AUTOTHEORIE & OEFENEXAMENS

COMPLETE AUTOTHEORIE & 1200 OEFEN- EN EXAMENVRAGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

Aanbod: elk aanbod van JIJkanhet gericht aan de cursist.

Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen die in dit document zijn opgenomen.

JIJkanhet: de gebruiker van deze algemene
voorwaarden en dat is een eenmanszaak handelend onder de naam “JIJkanhet” en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 
87087847.

Cursist: de natuurlijke persoon en/of autorijschool die een overeenkomst aangaat met JIJkanhet, een offerte aanvraagt bij JIJkanhet of een aanbieding ontvangt van JIJkanhet tot het leveren van een theoriecursus.

Partijen: JIJkanhet en cursist gezamenlijk aangeduid.

Overeenkomst: de overeenkomst die JIJkanhet en de cursist sluiten over de levering van diensten door JIJkanhet aan de cursist. Dit betreft de theorie-cursus op de website, de app en op locatie. De Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.

Theoriecursus: een cursus ter voorbereiding op het theorie-examen van het CBR, alsmede andere theorie-cursussen die JIJkanhet levert aan leerlingen. JIJkanhet schept een inspanningsverplichting voor cursist, maar geen resultaatsverplichting.

Website / app: de website of de app van JIJkanhet (www.jijkanhet.com / TOPO Rijbewijs V.O.F.)

Naam app: CBR Autotheorie & Oefenexamens.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of diensten van JIJkanhet en/of alle overeenkomsten die een cursist sluit met JIJkanhet, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen partijen.
 • Partijen kunnen slechts een beroep doen op een bepaling die afwijkt van de Algemene Voorwaarden als partijen voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst die afwijkende bepaling schriftelijk zijn overeengekomen.
 • JIJkanhet stelt de Algemene Voorwaarden ter hand aan de cursist voorafgaand het sluiten van de overeenkomst.
  In het geval JIJkanhet niet de mogelijkheid had om de Algemene Voorwaarden (tijdig) aan de cursist te overhandigen, zal JIJkanhet voordat partijen een overeenkomst sluiten, de cursist informeren over de vindplaats van de Algemene Voorwaarden op de website/app waar de Algemene Voorwaarden voor iedereen toegankelijk is.
  Op verzoek van cursist zal JIJkanhet de Algemene Voorwaarden tevens zo spoedig
  mogelijk en kosteloos per e-mail aan cursist toezenden.
 • JIJkanhet wijst eventuele door cursist gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Andere algemene voorwaarden dan de Algemene Voorwaarden van JIJkanhet zijn niet van toepassing op de overeenkomst.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of anderszins niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 • Waar in deze Algemene Voorwaarden een vereiste van schriftelijkheid is opgenomen, kunnen partijen daar ook aan voldoen middels elektronische wegen, waaronder via e-mailberichten.

 

Artikel 3 – Offertes – Aanbiedingen – Acties

 • Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding
  bevatten. Als een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en als de cursist dit
  aanbod aanvaardt, dan heeft JIJkanhet het recht om het aanbod binnen vijf
  werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken. Offertes zonder een
  expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende 7 dagen na de datum
  van offerte en worden geheel vrijblijvend gedaan.
 • JIJkanhet behoudt het recht om zonder opgave van reden een cursist te weigeren.
 • De in de aanbieding en/of offerte opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de daarin uitdrukkelijk vermelde producten en/of diensten. Wanneer een aanbieding of een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden
  geschiedt, vermeldt JIJkanhet dat nadrukkelijk in de aanbieding of offerte.
 • De aanbieding en/of offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
  goede beoordeling van het aanbod door de cursist mogelijk te maken. Kennelijke
  vergissingen of fouten in het aanbod en/of offerte binden JIJkanhet niet.
 • JIJkanhet is slechts gebonden aan mondelinge toezeggingen, nadat JIJkanhet deze toezeggingen
  uitdrukkelijk en schriftelijk aan de cursist heeft bevestigd.
 • Het aanbod en/offerte van JIJkanhet geldt niet automatisch ook voor vervolgopdrachten,
  diensten en/of overeenkomsten.
 • Onze aanbiedingen en acties op social media zijn vanaf plaatsingsdatum 2 weken geldig of het moet anders aangegeven zijn of het moet uit coulance toegekend worden.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen JIJkanhet en de cursist komt tot stand nadat de cursist een van de
  pakketten heeft gekocht via de website/app en een bevestigingsmail heeft ontvangen van JIJkanhet.
 • JIJkanhet is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en om de kosten hiervan conform die overeenkomst aan de cursist in rekening te
  brengen.
 • De werkzaamheden c.q. de dienstverlening zullen worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in de overeenkomst, met dien verstand dat door JIJkanhet aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan.

 

Artikel 5 – Aanvang en einde theoriecursus

 • Zodra de cursist een pakket heeft afgenomen start de periode van de overeenkomst. De periode van de overeenkomst is duidelijk aangegeven op de website/app.
 • Zodra de periode van de overeenkomst voorbij is, zal de toegangscode ongeldig zijn en kan er niet meer ingelogd worden.

 

Artikel 6 – Verplichtingen cursist

 • De cursist zal de door JIJkanhet eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De cursist onthoudt zich van handelingen die ertoe leiden
  dat lesmaterialen openbaar worden gemaakt.
 • Het is de cursist zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JIJkanhet niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die JIJkanhet aangaan en de cursist zal zich onthouden van gedragingen en uitlatingen die de reputatie en de goede naam van JIJkanhet kunnen aantasten.
 • Indien de cursist de verplichtingen zoals gesteld in lid 6a en 6b niet of niet volledig nakomt, zal
  de cursist door dit enkele feit per gebeurtenis aan JIJkanhet een onmiddellijk opeisbare van € 5.000,– verschuldigd zijn en die boete wordt vermeerderd met € 100,– voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de cursist te verhalen.
 • De cursist dient ten alle tijden instructies van werknemers van JIJkanhet op te volgen. Daarnaast verplicht de cursist zich om zich conform de gedragsregels en het hygiëneprotocol ban JIJkanhet te gedragen. Indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd, zijn werknemers van JIJkanhet gemachtigd om naar eigen inzicht een cursist te verwijderen zonder dat JIJkanhet als gevolg hiervan schadeplichtig is jegens de cursist.
 • Als de cursist overige verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt, kan JIJkanhet de cursist toegang tot de Theoriecursus weigeren, zonder dat JIJkanhet op enige wijze schadeplichtig is jegens de cursist.
 • Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer leerlingen zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Artikel 7 – Verplichtingen autorijschool

GRATIS TOEGANG RIJ-INSTRUCTEURS

 • De gratis toegang tot de autotheorie-app wordt alleen verleend aan de rij-instructeur(s) van desbetreffende autorijschool.
 • Desbetreffend account c.q. inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden of het moet schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 • Indien het gratis account c.q. inloggegevens (rij-instructeur) wel gedeeld wordt met derden zal de  pakketprijs vermenigvuldigd met het aantal gebruikers doorbelast worden aan desbetreffende autorijschool.

KORTING LEERLINGEN

 • De korting voor de leerlingen van de autorijschool is schriftelijk overeengekomen en conform een staffelkorting. Hier kunnen op geen enkele manier rechten aan ontleend worden.
 • Indien achteraf blijkt dat er meer leerlingen rijden dan eerder door de autorijschool is opgegeven zal er geen verrekening plaatsvinden.
LOGO
 • De autorijschool geeft JIJkanhet Autotheorie toestemming om, bij de aanmelding van de rijschool, het opgestuurde logo op de leerlingkaartjes te drukken.
 • De autorijschool geeft JIJkanhet Autotheorie toestemming om het logo te gebruiken in de gepersonaliseerde rijschoolomgeving in de autotheorie-app.
 • JIJkanhet Autotheorie zal dit logo alleen gebruiken voor de leerlingkaartjes en de gepersonaliseerde rijschoolomgeving.

Artikel 8 – Verplichtingen JIJkanhet

 • Alle werkzaamheden die door JIJkanhet worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 • JIJkanhet draagt er zorg voor dat de door JIJkanhet te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.
 • Op JIJkanhet rusten uitsluitend inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen.
 • In geval van ziekte, absentie of een andere gebeurtenis waardoor JIJkanhet de cursus niet kan verzorgen op de overeengekomen datum, zal aan de cursist een nieuwe cursusdag aangeboden worden.

 

Artikel 9 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website en app, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 10 – Betaling

 • In het geval van een digitale cursus zal de cursist eerst de betaling voldoen alvorens er een toegangscode wordt verstrekt.
 • In het geval van een cursus op locatie zal de cursist een gedeelte van het Inschrijfgeld op het moment van inschrijven voldoen. Het Inschrijfgeld kan in uitzonderingssituaties contant betaald worden. JIJkanhet behoudt zich het recht voor om de cursist te verplichten om de betaling(en) te voldoen via IDEAL.
 • Indien betaling vooraf niet in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden is bedongen, dient de cursist de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De bankafschriften van JIJkanhet zijn bepalend voor het vaststellen van de datum waarop cursist aan de
  betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Indien de cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de cursist van rechtswege in verzuim.
  Als de cursist ook niet betaalt nadat JIJkanhet de cursist nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, is de cursist tevens wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten aan JIJkanhet verschuldigd.
 • Indien er terugbetaling vanuit JIJkanhet is overeengekomen, zal JIJkanhet die terugbetaling binnen 14 dagen na het verzoek tot terugbetaling uitvoeren.

 

Artikel 11 – Gevolgen tekortschieten cursist

JIJkanhet kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien
zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

         in geval van (het aanvragen van) faillissement, of surseance van betaling, beslaglegging, onder curatele stelling, of het aanbieden van een betalingsregeling aan diens schuldeisers;

         in geval JIJkanhet redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;

         in geval de cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met JIJkanhet voortvloeiende verplichting;

         de cursist inbreuk maakt op rechten van derden, doordat cursist in strijd handelt met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van JIJkanhet;

         de cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk alsook niet op een aangetekend schrijven;

         Bij terugkerende betalingsproblemen.

Indien JIJkanhet overgaat tot ontbinding van de overeenkomst wordt al hetgeen door de cursist aan JIJkanhet verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 12 – Overmacht

 • JIJkanhet is niet gehouden tot het
  nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien zij daartoe gehinderd
  wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt of behoort te komen van JIJkanhet.
 • JIJkanhet is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op JIJkanhet rustende (garantie) verplichtingen niet kunnen
  worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • JIJkanhet behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor verplichtingen op te schorten. Indien de overmachtstoestand langer dan dagen duurt, mag zowel JIJkanhet als de cursist
  de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de andere Partij. Partijen kunnen in plaats daarvan ook vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is JIJkanhet gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Indien JIJkanhet ten gevolge van overmacht is verhinderd om verbintenissen ten aanzien van een of enkele leerlingen na te komen, is JIJkanhet gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke leerlingen JIJkanhet zal nakomen, net als de
  volgorde waarin dit zal gebeuren.
 • Indien JIJkanhet ten tijde van het intreden van de overmacht verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen is JIJkanhet gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 13 –  Aansprakelijkheid

 • JIJkanhet is enkel aansprakelijk jegens de cursist als de cursist aantoont dat hij of zij schade heeft geleden als direct gevolg van opzettelijke of bewuste roekeloze toedoen of nalaten van JIJkanhet.
 • De aansprakelijkheid van JIJkanhet is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van JIJkanhet betrekking heeft. In geval het voorgaande om een of andere reden rechtens niet
  houdbaar is, zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de door JIJkanhet afgesloten verzekeringsovereenkomst.
 • JIJkanhet kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een Theorie examen.
 • JIJkanhet is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door JIJkanhet geleverde zaken.
 • De cursist vrijwaart JIJkanhet tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

 • Op alle rechtsbetrekking waarbij JIJkanhet partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
 • Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van
  deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende
  of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, in
  onderling overleg te beslechten.

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2022 tot nader order.